Flair en de AvG

Privacy statement

Privacyverklaring Dameskoor Flair

Versie augustus 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) van kracht geworden. Deze verordening regelt hoe binnen de EU omgegaan moet worden met persoonsgegevens. Met het van kracht worden van de AVG geldt binnen de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Ook Dameskoor Flair verwerkt persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze gegevens. De verwerking gebeurt dan ook in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijkheid voor de verwerking ligt bij het bestuur.

In deze privacyverklaring informeren we u over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en wat u kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Van wie verwerkt Dameskoor Flair persoonsgegevens?

Dameskoor Flair verwerkt persoonsgegevens van:

Leden;

Donateurs en sponsoren;

Geïnteresseerden in het lidmaatschap;

Oudleden;

Dirigent en pianist

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een individu zeggen. Dameskoor Flair verwerkt de volgende gegevens:

*naw-gegevens;

  • telefoonnummer(s);
  • emailadres;
  • geboortedatum;
  • bankrekeningnummer (IBAN) en wel/geen automatische incasso (bij leden, projectleden en     donateurs);
  • stemsoort (bij leden en projectleden) ;
  • ingangsdatum lidmaatschap (bij leden);
  • functie binnen de vereniging;
  • foto’s van repetitie en optredens;
  • profielfoto’s (op voor leden toegankelijke deel van de website);

Dameskoor Flair verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.

Waarvoor verwerkt Dameskoor Flair persoonsgegevens?

Om het lidmaatschap tot stand te kunnen brengen of een relatie met u als donateur of sponsor aan te kunnen gaan en om met u in contact te kunnen blijven

Als u lid bij ons bent/wilt worden, een werkrelatie met het koor onderhoudt of anderszins het koor wilt ondersteunen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie, hetzij via mail, hetzij via een brief.

Om de overeenkomst uit te kunnen voeren

Als lid hebt u een overeenkomst met Dameskoor Flair. Om de verschuldigde contributie te kunnen incasseren verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook van vaste donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven, worden persoonsgegevens verwerkt.

Bij een werkrelatie met het Dameskoor Flair (bijvoorbeeld dirigent, pianist, musici bij optredens) is ook sprake van een overeenkomst. Om de verschuldigde betalingen te kunnen verrichten, verwerken wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Voor het werven van financiële middelen, wervings-, promotie- en marketingdoeleinden Persoonsgegevens worden gebruikt voor fondsen- en advertentiewerving.

Sfeerfoto’s van het koor bij repetities en optredens worden gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden (publicaties in krant en/of internet). Bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal voor deze doeleinden kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

In de programmaboekjes van concerten worden namen van deelnemende leden vermeld en informatie over dirigent, solisten en begeleiding. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Voor statistische/ archiefdoeleinden

Van oud-leden worden stemsoort, periode van lidmaatschap en geboortejaar bewaard voor statistische en archiefdoeleinden.

Hoe lang bewaart het Dameskoor Flair mijn gegevens?

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Dameskoor Flair bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel.

Bent u lid van ons koor, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract zolang u lid bent en voor een periode van maximaal twee jaar na afloop van het lidmaatschap. *

Bent u sponsor/donateur van ons koor, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de sponsoring/donatie zolang als de sponsoring/donatie van kracht is, en na afloop van de sponsoring/donatie voor een periode van maximaal twee jaar. *

Is er sprake van een werkrelatie, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de afgesproken werkrelatie zolang als de relatie van kracht is, en na afloop van de relatie voor een periode van maximaal twee jaar. *

* In die twee jaar gebruiken we de persoonsgegevens alleen om u incidenteel te benaderen. Mocht u geen belang hechten aan contact na beëindiging van de overeenkomst, dan zullen uw persoonsgegevens direct worden verwijderd.  

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie heeft het beheer over alle persoonsgegevens. De overige bestuursleden kunnen over gegevens beschikken indien dat voor een specifieke taak nodig is. Gevoelige gegevens zoals bankrekeningnummers worden niet gedeeld binnen het bestuur.

Op een voor leden afgeschermd deel van de internetsite (beveiligd met een wachtwoord) zijn de naw-gegevens, de telefoonnummers en profielfoto’s van de leden van het koor zichtbaar.

Hoe gaat Dameskoor Flair om met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard.

Het bestuur heeft schriftelijke richtlijnen opgesteld voor het omgaan met persoonsgegevens voor iedereen die binnen de vereniging gegevens verwerkt.

Er is een protocol datalekken opgesteld.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Dameskoor Flair deelt geen gegevens buiten de EU. Indien gegevens door een externe partij worden verwerkt (zoals bij het drukken van een programmaboekje, hosten van de website), worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt zo nodig een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Dameskoor Flair maakt geen gebruik van cookies op de website.

Dameskoor Flair verzamelt en bewaart geen persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van de website.

Kan ik zien welke gegevens Dameskoor Flair van mij verwerkt?

Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Dameskoor Flair verwerkt, en kan deze wens kenbaar maken bij het bestuur. Persoonsgegevens kunnen op uw verzoek worden gewijzigd of verwijderd tenzij dit in verband met de uitvoering van een overeenkomst niet mogelijk is of een wettelijke plicht dit verhindert.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur van Dameskoor Flair via de secretaris.

Wijzigingen privacy beleid

Dameskoor Flair streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van Dameskoor Flair is de meest actuele verklaring altijd beschikbaar.

Maassluis, 8 augustus 2018.

Nadere informatie

Secretariaat
Trudy Eijskoot
Zure Vischsteeg 26, 3143 BM Maassluis 
secretaris@dameskoorflair.nl

Public relations
Marja Gerkema
pr@dameskoorflair.nl


Bankrelatie
NL76 RABO 0336275862
t.n.v. Janneke Los, penningmeester
Oleanderpark 68, 3142 ER Maassluis
penningmeester@dameskoorflair.nl


Nummer KvK: 67 921 361


Webmaster: Wil van Elst
webmaster@dameskoorflair.nl

Lettergrootte

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.